Thông báo Thời gian đăng ký học ONLINE HK2, năm học 2019-2020

 

Thời gian đăng ký học ONLINE HK2, năm học 2019-2020 các khóa như sau:

  • Khóa 17CD, 18CD: Từ ngày 17/12/2019 đến 24/12/2019.
  • Khóa 19CD: Từ ngày 31/12/2019 đến 10/01/2020.
  • Các sinh viên Cao đẳng (tín chỉ) học lại, học cải thiện đăng ký ONLINE theo thời gian trên.
  • Các lớp thuộc Trung cấp, Cao đẳng Liên thông Phòng ĐT-CTSV sẽ tự đăng ký cho SV các môn theo chương trình. Nếu SV học lại, học cải thiện phải có đơn gửi Phòng ĐT-CTSV
Các tin tức khác: